نحوه نمایش:
 • اژدهای فولادی

  60,000 تومان

  طول : 16سانتی متر عرض : 12سانتی متر ارتفاع : 11.5سانتی متر  

 • اژدهای قرمز

  60,000 تومان

  طول : 16سانتی متر عرض : 12سانتی متر ارتفاع : 11.5سانتی متر  

 • اسب بالدار

  42,000 تومان

  طول : 18.5سانتی متر عرض : 13سانتی متر ارتفاع : 12سانتی متر  

 • اسب تک شاخ

  42,000 تومان

  طول : 19سانتی متر عرض : 7.5سانتی متر ارتفاع : 12سانتی متر  

 • زن سرخ پوست

  19,000 تومان

  طول : 2سانتی متر عرض : 2.25سانتی متر ارتفاع : 8.5سانتی متر  

 • شاهزاده سفید

  19,000 تومان

  طول : 5سانتی متر عرض : 4.5سانتی متر ارتفاع : 9.5سانتی متر  

 • شاهزاده صورتی

  19,000 تومان

  طول : 6سانتی متر عرض : 7.5سانتی متر ارتفاع : 10.5سانتی متر  

 • کابوی با کمند

  19,000 تومان

  طول : 3.5سانتی متر عرض : 5سانتی متر ارتفاع : 8.5سانتی متر  

 • مرد سرخ پوست

  19,000 تومان

  طول : 2سانتی متر عرض : 3.5سانتی متر ارتفاع : 8سانتی متر  

 • مرد کابوی

  19,000 تومان

  طول : 2.5سانتی متر عرض : 4سانتی متر ارتفاع : 8.5سانتی متر